Producenci
Co powiesz na 10% zniżki?
Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz od nas specjalny kod rabatowy!
Submit
Możesz zrezygnować w każdej chwili. Szczegóły znajdziesz w naszej informacji prawnej.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KREATIMO.PL z dnia 17 marca 2018r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kreatimo.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://kreatimo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Moniką Bednarek, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://kreatimo.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://kreatimo.pl, prowadzony jest przez Monikę Bednarek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KreatiMo Monika Bednarek zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe/kontaktowe:

Monika Bednarek KreatiMo

ul. Malawskiego 3/90

02-641 Warszawa 

NIP: 7972019982

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres monika@kreatimo.pl lub pod numerem telefonu: 512303883(opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji najnowszej z włączoną obsługą JavaScript lub

b) Chrome w wersji 44 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 480 x 320 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Monika Bednarek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [Regulamin] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz na życzenie faktury bez VAT.

2.10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3.1 Sklep KreatiMo może przetwarzać dane osobowe, pozyskane od klienta w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

3.3.2 Przekazanie danych osobowych klienta jest dobrowolne ale konieczne w celu dokonania transakcji kupna-sprzedaży.

 

3.3.3 Czas przetwarzania danych osobowych – nieokreślony.

 

3.3.4 Klient sklepu, który przekazał dobrowolnie swoje dane osobowe ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

3.3.5 W uzasadnionych przypadkach klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3.3.6 Administrator sklepu Monika Bednarek zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

 

 3.3.7 Administrator sklepu, działającego pod adresem www.kreatimo.pl Monika Bednarek, oświadcza, że nie możesz wykorzystywać danych osobowych pozyskanych w trakcie składania zamówienia przez klientów w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

3.4. Monika Bednarek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Monikę Bednarek za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Moniki Bednarek.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Moniki Bednarek.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Moniki Bednarek,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://kreatimo.pl, dokonać wyboru Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Moniką Bednarek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się drogą wysyłkową zgodnie z opcjami podanymi podczas zamówienia.

5.2. Koszt dostawy ponosi kupujący.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. W zależności od wybranego towaru i produktów wykonywanych ręcznie.

VI. Ceny i sposoby płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym 23% podatku VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego w BZ WBK 82 1090 1694 0000 0001 3554 8814

b) płatnością elektroniczną w systemie obsługiwanym przez IAI S.A.,

c) bonem towarowym,

6.3. Opis form płatności znajduje się na stronie Sposoby płatności.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W razie takiej potrzeby polecamy skorzystać z modułu Zwroty towarów dostępnego po zalogowaniu się na swoje konto klienta.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo na adres monika@kreatimo.pl lub listownie na adres

Monika Bednarek KreatiMo

ul. Malawskiego 3/90

02-641 Warszawa 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

Jeśli skorzystają Państwo z oferowanej przez nas opcji zwrotu za pośrednictwem Poczty Polskiej, nie poniosą Państwo koszt zwrotu. Możecie Państwo skorzystać z innej formy dostarczenia do nas zwracanych produktów, ale wówczas będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Wzór odstąpienia od umowy

<DANE KLIENTA>

…………………………………

…………………………………
 
Monika Bednarek KreatiMo

ul. Malawskiego 3/90

02-641 Warszawa 

Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towaru(-ów):

...........................................................................................................................................................................................................

 

Data zamówienia / Data odbioru towaru(-ów): (*)
 
Imię i nazwisko / Nazwa konsumenta(-ów):
 
Adres konsumenta(-ów):
 
Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie / nas (*) kosztami dostawy towaru do konsumenta(-ów) na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)
 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
Miejscowość, Data:
 
 (*) – Niepotrzebne skreślić.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Monika Bednarek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłosić w na stronie sklepu po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce "Dział Reklamacji (RMA)" lub kierować na adres monika@kreatimo.pl, Monika Bednarek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Monika Bednarek jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Monika Bednarek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Monikę Bednarek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres monika@kreatimo.pl lub listownie na adres Monika Bednarek Kreatimo ul. Malawskiego 3/90; 02-641 Warszawa.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Monika Bednarek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Dane osobowe klienta

 

10.1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia działań marketingowych sklepu (w tym wysyłki newslettera) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10.2. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy – kupna sprzedaży.

10.3. Administratorem danych Klienta jest Monika Bednarek, ul. Malawskiego 3/90; 02-641 Warszawa, NIP 7972019982, e-mail monika@kreatimo.pl, tel. 512-303-883.

10.4. Dane osobowe przetwarzane są przez czas nieokreślony ze względu na politykę rabatową, szykowanie ofert specjalnych i innych działań marketingu bezpośredniego.

10.5. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

10.6. Klient ma prawo w kontekście przetwarzania swoich danych osobowych do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.7. Administrator danych zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Administrator nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów nieuregulowanych niniejszym regulaminem powstałych pomiędzy Moniką Bednarek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów nieuregulowanych niniejszym regulaminem powstałych pomiędzy Moniką Bednarek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl